Rólunk

Alapítónknak a kuratórium számára meghatározott célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyerekek esélyegyenlőségének, iskolai sikerességének megteremtése. Úgy gondoljuk, hogy a lehető legjobb minõségű oktatás, a modern globalizálódó világnak megfelelõ készségek legmagasabb szintű elsajátítása az egyetlen kiút a nyomorból és elszigeteltségbõl. Ez pedig, mint azt számos nemzetközi tapasztalat mutatja, nem lehetséges egy etnikai, vagy társadalmi-anyagi szempontok szerint szegregált iskolarendszerben.

Annak ellenére, hogy hazánkban számos modern, az EU közösségi jogának megfelelõ diszkrimináció ellenes jogszabály van érvényben, sõt egész jogrendünket áthatja a diszkrimináció tilalma, szociológiai kutatások szerint ma is kb. 170 faluban és városban mûködik homogén cigány iskola, és további 700-ban párhuzamos cigány osztály. Ugyancsak szembeötlõ a roma gyerekek felülreprezentáltsága a más országok adatait messze meghaladó számú fogyatékos gyerekek között. Mivel kutatások egyértelmûen kimutatják a szegregált iskolák és osztályok alacsonyabb oktatási színvonalát - ami egyenes út a munkaerõ piaci sikertelenséghez -, azt mondhatjuk, hogy iskolarendszerünk jelentõs állami források ráfordításával újratermeli a szegénységet, nyomort és kiszolgáltatottságot.

Ahogy Kertesi Gábor írja: ,,Súlyos kötelességmulasztások történtek azok részérõl is, akiknek lett volna dolga, hogy a törvények betartása felett õrködjenek. (…) Sem az önkormányzatok, sem pedig az önkormányzati tevékenység felett õrködni hivatott közigazgatási hivatalok nem tettek és mind a mai napig nem tesznek semmit az ellen, hogy az általános iskolák közül sokan – a közoktatási törvény tilalmait nyíltan megszegve – bújtatott formájú felvételi vizsgával szûrik meg diákjaikat.''

A CFCF ezekkel a vélhetõen törvénysértõ fenntartók ellen szándékozik a jogszabályok eszközeivel fellépni. Ezért kíván alapítványunk jogszabály módosításokra javaslatot tenni; joghézagok betöltéséért és az oktatási célú állami finanszírozás felhasználási feltételeinek szigorításáért lobbizni és tevékenységét aktívan kommunikálni, az érintett állampolgárok támogatását megszerezni.