Láthatatlan Tanoda

A Láthatatlan Tanoda a Rosa Parks Alapítványhoz költözött!

https://www.rosaparks.hu/lathatatlan-tanoda/

email cím: lathatatlantanoda@gmail.com

https://www.facebook.com/lathatatlantanoda/

 

 

A Tanoda életét képekben is követhetitek a Tumblr oldalunkon!

A Láthatatlan Tanoda célja, hogy VIII. kerületi roma gyerekek számára lehetőséget kínáljon integrált, minőségi oktatásba való bekerüléshez, ezáltal számukra, és családjaik számára is a mindenkinek járó szabad iskolaválasztás jogát, valamint a boldoguláshoz nélkülözhetetlen lehetőségek elérését biztosítsa. Az általunk követett módszerrel jó eséllyel tudjuk az iskolakezdést, és a későbbi pályaválasztást is negatívan meghatározó hátrányokat leküzdeni. Nem csodaszert, hanem empatikus, proaktív, probléma orientált magatartást képviselünk, amelyben a gyerek, a szülő, az iskola, valamint a mentoraink egymást egyenrangú partnernek tekintik. Azt tekintjük feladatunknak, hogy olyan programot hozzunk létre hátrányos helyzetű gyerekek számára, amely egyszerre képes az esélyeiket javítani, és mások által is követendő példája a társadalmi szolidaritásnak.

Budapesten a VIII. kerület a romák által legsűrűbben lakott városrész, következésképpen itt van a legtöbb roma általános iskolás tanuló is. Amellett, hogy ezeknek a gyerekeknek a jelentős százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, szinte az összes kerületi iskolában szegregált körülmények között tanulnak. Az integrált oktatásba való bekerülésre, és ezáltal egy átlagos életpálya megélésére nincs lehetőségük, a családjuk nem tudja őket támogatni sem a hátrányaik leküzdését, sem a jó képességeik kibontakoztatását szolgáló külön órák kifizetésével. Ezek a józsefvárosi gyerekek jelentős hátránnyal indulnak mind a továbbtanulási esélyeik, mind a későbbi munkavállalási lehetőségeik tekintetében. A kerületben elenyésző a kifejezetten roma óvodásokat és általános iskolásokat támogató, tanulásukat, fejlődésüket elősegítő, aktív működésű szervezetek és programok száma. Az éveken át tartó rossz minőségű oktatás, mind a családi, szociális és gazdasági körülményeikből fakadó hátrányok csökkentik az esélyeiket a későbbi sikeres életpálya kialakításában és az integrált közösségben való helytállás terén is. Ahhoz, hogy az integrált iskolába be tudjanak kerülni és helyt tudjanak állni, nem pusztán extra, tanórán kívüli felkészítésre van szükségük, hanem egy olyan személyre is, aki bátorítani és támogatni tudja őket a céljaik elérésében, aki közvetítőként tud eljárni az iskola és a szülő között, és aki orientálni tudja a diákot. Erre legalkalmasabb az a mentoráló tevékenység, amely önkéntes alapon szerveződik, hiszen a kimondottan anyagi relációra épülő kapcsolat kiiktatásával biztosítani tudjuk a mentor és mentorált hosszú távon fenntartható, projekt időtartamától független kapcsolatát.

Magyarországon egyedülálló kezdeményezésként, 2013 novemberében az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány keretein belül, kísérleti jelleggel indítottuk el Láthatatlan Tanoda projektünket. Azt szerettük volna bebizonyítani, hogy segítségünkkel a roma gyerekek is meg tudják állni a helyüket színvonalas, integrált iskolai környezetben. Hisszük, hogy ezek a gyerekek, és szüleik semmivel sem érnek kevesebbet többségi társaiknál. Hiszünk abban hogy ha a szülő megkapja a megfelelő tájékoztatást, gondoskodást és bátorítást akkor gyermeke integrált oktatása megvalósítható jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül. Tanodánk azt hivatott szolgálni, hogy kifejezetten szegeregált körülmények között élő és tanuló, józsefvárosi óvodások és általános iskolás testvéreik számára biztosítunk lehetőséget a képességeik kibontakoztatására, ezáltal lehetőséget teremtsünk integrált oktatást nyújtó intézménybe való bekerülésre. Önkénteseink az édesanyával való partneri viszonyra törekedve, az óvodásoknál készségfejlesztéssel, az iskolásoknál tantárgyi felkészítéssel, illetve mentorálással támogatják a gyerekeket és családjaikat. A mentorálás során intenzív családgondozást is végzünk a gyermek és a család igényeihez és szükségleteihez igazodva. Az gyermek-mentor párokat úgy alakítjuk, hogy alkalmazkodjon a gyermek igényeihez illetve az önkéntes tudásához, tapasztalatához. A programban számos szociális munkás hallgató vesz részt, akiknek ez egyrészt kihívás, másrészt szakmai tapasztalat a tanodás családokkal való munka.

A szociális munkás hallgatók célzottan olyan családokkal kerülnek kapcsolatba ahol súlyosabb anyagi, lakhatási vagy egyéb gondok nehezítik a gyermek mindennapi eljutását a céliskolába.

A mentorpárok kialakítása és az egyénre szabott mentorálás feltétele a gyermek, a család és az önkéntes igényeinek ismerete, melyhez elengedhetetlenül szükséges egy állandó koordinátor jelenléte. A családlátogatásokkor feltérképezett szükségletek, a fejlesztendő területek, az elvárások, a szülő és a gyermek személyiségének ismerete, a bizalom elnyerése továbbá az önkéntesek céljainak, érdeklődésének, képességeinek és személyiségének ismerete elengedhetetlen. Ezáltal valós eséllyel alakul ki az az egyenrangú, bizalmi és együttműködő kapcsolat, mely a gyermek és a szülő támasza tud lenni a felmerülő akadályok leküzdésében.

A mentorok hetente legalább egyszer találkoznak kis mentoráltjukkal, az óvodásokkal főként szókincs fejlesztő és egyéb fejlesztő játékot játszanak mindig a gyermek igényeihez illetve szükségelteihez igazodva. A mentorok elkísérik a szülőket és a gyerekeket a befogadóiskolák iskolakóstolgatóira és nyílt napjaira, közösen megbeszélik a tapasztalatokat, majd a gyermek képességeit figyelembe véve és a szülő akaratát tiszteletben tartva segítenek az iskolaválasztás eldöntésében. A mentorok az iskolásoknál elsősorban szókincs fejlesztő és szövegértési feladatok gyakorlására koncentrálnak és azon kompetenciák fejlesztésére melyek elengedhetetlenek az iskolai sikerességhez. Továbbá az önkéntesek segítségével az iskolásoknak komplex felkészítőt tartunk a szükséges tantárgyakból. A mentor segíti a gyermek iskolaválasztását, támogatja az átiratkozást egy közösen kiválasztott magas színvonalú iskolába. A korrepetálások történhetnek a gyermek otthonában is, ez lehetőséget ad a mentornak arra, hogy a család életébe nagyobb betekintést nyerjen, jobban megértsen egy teljesen más társadalmi-szociális környezetben élő gyermeket, családot. Szociális érzékenysége javulhat ezáltal, a mentor esetleg kapcsolati hálója vagy saját kedvezőbb helyzete révén tanuláson kívül is segíteni tud a családnak.

Nagycsoportos óvodásainknak heti rendszerességgel tartunk iskola előkészítő foglalkozásokat, melyek főként játékos keretben kompetencia- és közösségfejlesztő céllal bírnak és az esetleges alulszocializáltságból eredő hátrányokat hivatottak leküzdeni. Lehetőség szerint igyekszünk rendhagyó foglalkozásokat is megszervezni, meghívott vendégek segítségével.  A gyermekek tantárgyi felkészítése és készségfejlesztése a közösségi programokat, színházi és múzeumi látogatásokat szervezünk, csoportosan vagy célzottan a mentorpároknak, ezzel szorgalmazva azt hogy a tanodás gyermekek is megkapják mindazokat a műveltségüket bővítő élményeket és tapasztalatokat melyek többségi társaik számára természetesek. Programunkban főként a nagycsoportos óvodás korosztályra fókuszálunk, mert a leendő iskolásoknak, viszonylag kevés, behozható képességbeli lemaradással van esélyük integrált, magas színvonalú oktatást nyújtó intézménybe bekerülni, továbbá ez az a korosztály melyre rajtunk kívül kevesen figyelnek.  A TÁMOP finanszírozású tanodapályázatok esetében a felsős általános iskolásokra koncentrálnak, ahol már a lemorzsolódás veszélye kimondottan magas, a hátrányok pedig szinte behozhatatlanok: jó gimnáziumba való bekerülési esélyük elenyésző, ezáltal életpálya lehetőségeik korlátozottak.

Láthatatlan Tanoda mint ahogy neve is sugallja egy láthatatlan támasz szeretne lenni egy társadalmi szakadékokat átívelő összefogás során. A tantárgyi felkészítésen túl a programban résztvevő roma és nem roma emberek valós integrációja jön létre, interkulturális kapcsolok, barátságok alakulnak, ami túlmutat a gyerekek iskolai eredményességén. Önkénteseink szabadidejüket adják, a foglalkozások és korrepetálások vezetői engedéllyel közösségi terekben történnek és iskolaigazgatók várják iskoláikba tanodásainkat, ennek eredményeként egy aktív mozgalmi közösség jött létre akiknek egyetlen célja önzetlenül segíteni tanodásaink jövőjét.